Happy New Year from krispeshi. WordPress.com!-2012 in review


The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

4,329 films were submitted to the 2012 Cannes Film Festival. This blog had 14 000 views in 2012. If each view were a film, this blog would power 3 Film Festivals

Click here to see the complete report.

ImTranslator implemented advanced language tools to guarantee the most efficient communication in foreign languages.


ImTranslator implemented advanced language tools to guarantee the most efficient communication in foreign languages..

Снеготопене /Snow melt


  Тази малка програма има за цел да създаде прогноза за очакваното повишаване на нивото на водите във  водосборните райони,които Вие очертавате на тази карта( използвайки линийката) Bulgaria maps .Избрал съм тази карта поради две много важни предимства: – ясен релефен образ – много добро “Измерване на разстоянията”-линийка – както и поддържане на Български език.

Wikimapia - Let's describe the whole world!

Важна особеност е че при първо отваряне на картата тя не е в този вид , затова в менюто: Map type/вид карта/ –маркирайте – satellite /сателит/ За да намерите нужното място –придвижете картата и увеличете мащаба, когато намерите интересуващото Ви място , кликнете върху линийката – тогава ще видите това:Wikimapia - Let's describe the whole world! 1 

Започнете да очертавате интересуващите Ви водосборни райони, като започвайте винаги от хоризонтални ( успоредни ) на водосборният район участъци , за да работи програмата коректно – тя ще пресметне обема на водното количество под формата на сняг така:2 Wikimapia - Let's describe the whole world! 1

На картината съм маркирал хоризонталните участъци—а1,а2,а3,а4 , а вертикалните са ; b1,b2,b3,b4. Нанесете данните в програмата, като преобразувате измерените разстояния от km в m   ( 2.5 km = 2500 m / 1.2 km = 1200m )              В програмата ще трябва да нанесете и средната дебелина на снежната покривка, която измерена в сантиметри, за преобразуване използвайте следните зависимости (100 cm = 1 m ; 10cm = 0.1 m ; 5 cm =0.05 m) Прозорец на програмата:snow 1

  Не е задължително, да запълвате с данни всички площи, но е задължително да въведете средната дебелина на снежната покривка ,след като въведете данните и натиснете бутона “изчисли” програмата ще пресметне общото водно количество натрупано под формата на сняг, като използва зависимостта : 5 обемни части сняг = 1 обемна част вода (това е съотношението за неутъпкан сняг)

Graphic1

  Програмата ще ви изведе дълбочината на водосборен район с ширина 20 метра, както  е показана на горната картина.За коректната работа на програмата,е важно да нанесете коректно хоризонталните участъци в площите —а1,а2,а3,а4 …..!Graphic2

  Програмата е ориентировъчна , тя може да се използва и за пресмятане на прогнозното количество вода, което ще се влее във водосборният район при летните дъждове , като прогнозираното количество валежи l/ m2 се нанесе в полето сняг , а съотношението 1/5 е “количеството вода” което ще бъде попито в почвата  или изпарено в атмосферата.

Програмата на този етап е статична , тъй като не измерва зависимостта от повишаване на средно-денонощната температура и увеличаване на скоростта на снеготопенето,като и променяне структурата и цвета на снежната покривка(тъй като тогава тя реагира различно на слънчевата радиация) така че ако някой притежава такава информация ,относно имперични зависимости: повишаване на температура – снеготопене –НЕКА ДА Я СПОДЕЛИ , като коментар или в личен имейл до мен.

  Ако се въведе взаимовръзката : скорост на снеготопене – повишаване на средно денонощна температура , тогава ще може да се прогнозира височината на ударната водна вълна , която би се образувала, при рязко повишаване на температурата!

  Програмата е с ОТВОРЕН КОД , всеки може да я копира и преобразува за собствени нужди !

  Ще се радвам ако ви е полезна!

  http://krispeshi.blogspot.com/2012/02/snow-melt.html

 

Снеготопене /Snow melt  

Snow melt


  This small program aims to create an estimate of the expected increase in water levels in catchment areas that you mark out this map (using a ruler) Map. I chose this card because of two very important benefits: – clear embossed image – very good "Measuring distances"-ruler – as well as maintenance of the Bulgarian language.

Wikimapia---Lets-describe-the-whole-[3]

 An important feature is that the first opening of the card is not in this form, so the menu: Map type / kind of map /-tick – satellite . To find the right place, move and zoom the map when you find out you are interested click on the ruler – then you will see this:

Wikimapia---Lets-describe-the-whole-[2]

 Start to mark out your interest catchment areas, always start from the horizontal (parallel) of the water catchment area stretches for the program to work correctly – it will calculate the volume of water quantity in the form of snow like this:2-Wikimapia---Lets-describe-the-whol

    In the picture, I marked the horizontal sections, a1, a2, a3, a4, and are vertical; b1, b2, b3, b4. Record the data in the program by converting measured distances from km to m (2.5 km = 2500 m / 1.2 km = 1200m) The program will need to apply and the average thickness of the snow that measured in centimeters, use the following conversion dependencies (100 cm = 1 m; 10cm = 0.1 m; 5 cm = 0.05 m) Window on the program:snow-1_thumb1

   It is not necessarily to fill in all data areas, but not necessarily enter the average thickness of the snow after you enter data and click the "calculate" the program will calculate the total water amount accumulated in the form of snow, using the relationship: 5 volume parts snow = 1 parts water (this is the ratio of unbeaten snow)

Graphic1_thumb1

  The program will display the depth of the water catchment area with a width of 20 meters, as shown in the above screenshot. For correct operation of the program, it is important to correctly apply the horizontal sections in the area, a1, a2, a3, a4 …..!Graphic2_thumb1

  The program is indicative, it can be used to calculate the estimated amount of water that will flow in the water catchment area area during the summer rains, as predicted rainfall  l / m2 move in snow field, and the ratio 1/5 is "the amount of water "you will be asked in the soil or evaporated into the atmosphere.

  The program at this stage is static because it does not measure the dependence of increased average night and day temperatures and increase the speed of snow melting as well as changing the structure and color of the snow (because then it reacts differently to solar radiation) so if anyone possession of such information depends on : increasing temperature – snowmelt-LET share it as a comment or a personal email to me.

  If you entered the relationship: speed of snowmelt – increasing average temperature day and night, then you can predict the height of the the shock wave of water that would be formed in a sharp increase in temperature!

   The program is open source, anyone can copy it and convert to their own needs!             I apologize for the wooden transfer, however, English is not my mother language!

I will be happy if you useful this program!

Снеготопене /Snow melt
http://krispeshi.blogspot.com/2012/02/snow-melt.html

Селската къща


Започвам тази публикация, силно повлиян от блогове който харесвам-като „Красив дом“ както и от сериялите на „Дискавари-
http://science.discovery.com/videos/how-its-made-food-and-drink“как са го направили- а и в памет на нашите предци , защото света не започва от нас ,а хората преди са притежавали знания и умения който са правили живота им далеч по-спокоен и по-лесен от днешният!
Живели са далече по- близко и в хармония с природата,а смятам и не по малко щастливо, например оказва се че кирпичената къща поддържа такъв микро климат в жилищните помещения – който не предразполага към дихателни инфекции:
http://www.glinata.dir.bg/_wm/library/?df=8“
ако изпишете – cob house в Google ще откриете невероятно много информация! Както и в този pdf  файл-cob house.
Много от знанията и уменията на нашите предци вече са загубени , целта ми е това което имам като информация да споделя с хора който желаят да го прочетат. Разбира се аз не съм енциклопедия и това което ще пиша тук се основава на любовта ми към книги , които съм издирил и закупил ,например информацията за селския двор е от Учебник по „Архитектурно Проектиране за втори и трети курс на строителните техникуми“-автор Арх. Д. КОЕВ -от 1952 г.
Разделите които смятам за интересни са:
I.Селскостопанския двор.
II.Стопански сгради на земеделското стопанство.       Как се е правило?
III.Селската къща.

                                      ДВОР НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИН:

Дворът на частното земеделско стопанство се намира обикновено в населеното място-селото.Големината му зависи от ръста на земеделското производство ,от големината на необходимите сгради които ще се разположат в него, а те са в зависимост от количеството обработваема земя (с цел съхраняване на продукцията) Тъй като в двора се разполага и жилището – къщата на стопанина ,разположението на стопанските сгради ще се обуславя от нейното разположение.Тя се явява като най-важната сграда в двора! Определи ли се разположението и ,според нея се разполагат и останалите селскостопански сгради.
След къщата следва оборът,хамбарът,сеновалът-плевня и др. Тези сгради се разполагат към едната или другата гранична страна,не много отдалечени от къщата,за да става по-лесно всекидневното им обслужване, но и с оглед на противопожарните строителни норми!
            Сеновалът-плевня трябва да е отделен от другите сгради на 15 – 20 метра!
Ето защо най-правилното разположение на тази сграда е по диагонал – срещу редицата други стопански сгради.
В оборната сграда се приютява работният и продуктивният добитък заедно,като се образува сграда-общ обор.В нея се нарежда всичкият домашен добитък ,като се разделя :рогат добитък , коне и свини в едно помещение , овце и кози в друго помещение , птици в трето помещение но под един покрив всички.

Разположението на сградите зависи от ориентацията на дворния парцел , а застрояването им е почти винаги свободно и зависи от разположението на къщата. Така къща в южен дворен парцел се разполага в дъното му , за да може стопанинът да наблюдава от жилището си стопанските сгради.В северен парцел -тя се разполага към улицата ,защото прозорците на жилищните помещения (откъдето може да се наблюдават стопанските постройки) сочат на юг – към двора.
Фиг:

След като са разположени останалите сгради в двора , останалата част от парцела се разработва като зеленчукова,овощна и цветна градина. Първоначално стопанският двор се огражда с подръчен материал , като се оставят врати за добитъка , товарни каруци и малка врата за хората.Вратите могат да бъдат и комбинирани в едно.
Според действащото законодателство през 1952 година големината на парцелите е била:
в планински райони(терени) от 250- 500 кв.м повърхност и най-малко 12 м. лице
в полски райони от 500 до 1200 кв.м повърхност и най-малко 16 м. лице

Реквием-малки програми


 И така настъпи времето да напиша „реквием„ за Напоителни системи ЕАД-клон Ямбол
– според тълковният речник:

{В католицизма – траурна заупокойна служба.
В музиката – траурно произведение, изпълнявано от хор и солисти с инструментален съпровод.
В литературата – лирическа творба, посветена на смъртта и проникната от елегични настроения. }

       Благодарение на управлението на „ГЕРБ“тази структура която оцеля с немалко ЗАГУБИ в годините на „прехода“ вече от 01,09,2011 е ИСТОРИЯ!
     Разбира се и аз като енергетик на тази фирма вече съм безработен ! А това беше историята на „Напоителни системи“клон Ямбол- работещи помпенни станции,трафопостове,високоволтови/20kV/линии ,мрежи с ниско напрежение/380V/-
http://maps.google.bg/maps/ms?msid=217193633843329630880.00049a3666711438967d6&msa=0
 сигнално-охранителните системи и организация на охраната –
http://maps.google.bg/maps/ms?msid=217193633843329630880.0004831837e94138f719b&msa=0&ll=42.362603,26.619873&spn=0.578389,1.229095
     Целта на този блог във WordPress беше, и е : да споделя моят опит по организиране на вътрешно-ведомственни курсове за подготовка на „машинист помписти“тъй като се оказа че единственният професионален учебен център в Пазарджик/за който аз поне знам/ оттдавна е закрит, а също и да споделя моите знания по „хидравлика“/дисциплина която аз изключително уважавам и обичам/, както и познанията ми по ПДП/първа долекарска помощ/
    Но както казват древните “Dum spiro, spero (Ovidius) – Докато дишам, надявам се (Овидий). „а многото свободно време е и БРЕМЕ /даже има рима/-това е предговора
който е достатъчен за раздела -“МАЛКИ ПРОГРАМИ „!
   Програмите поместени по-долу са писани на <SCRIPT LANGUAGE=“javascript“> използвах този програмен език тъй като идеята ми беше програмата да работи в прозореца на Вашият Браузър без да се инсталира в компютъра Ви,разбира се тези програми ги имам и на Delphi(Object Pascal )но изходящият файл е във формат-“exe”(изпълним) и едва ли всеки ще иска да инсталира програмата само за да види за какво иде реч.
 • Първата програма изчислява Вашата възраст -няма нищо общо нито с хидравликата нито с ПДП ,тя е пробен вариант да поместя javascript код във WordPress-оказа се невъзможно,но blogspot на Google дава тази възможност затова ако отворите тази връзка ще изчислите Вашата възраст към 2012 г.                                    sun ecoenergy: of age converter:
 • Втората програма изчислява дебита на помпен агрегат по неговите технически параметри /например обозначението 50Е20 означава :едностъпална помпа с дебит 50 L/s и напор 20 m/Програмата преобразува дебита от L/s във m3/h и m3 за денонощие – приложение : когато се подаде заявка за поливане,там обикновенно се заявява поливна норма m3 за декар , след като знаем какво количество вода/ m3 /ни подава помпения агрегат за час лесно ще пресметнем колко часа трябва да работи този агрегат за да изпълни заявката!Това ще доведе до намаляване експлоатационните разходи , увеличаване на ефективността а и печалбата.
            sun ecoenergy: debit converter pumping aggregates:
 • ПРОГРАМА ЗА ПРЕСМЯТАНЕ ЗАГУБАТА НА НАПРЕЖЕНИЕ

  Целта на тази програма е да пресметне загубата на НАПРЕЖЕНИЕ до съсредоточен товар в края на електрическата линия – нашият ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ.

  Тъй като обикновено използваме асинхронни двигатели/с пакетен ротор/ които се пускат в звезда ,то пусковият им ток надвишава 3/три /пъти работната сила на тока в/А/,затова Основно Правило при избор на ПРОВОДНИК за свързване на електро двигател е : ЗАГУБАТА НА НАПРЕЖЕНИЕ ДА Е ПО-МАЛКА от 5/пет/ %

  Разбира се резонен е въпросът какво ще се случи ако не е изпълнено това условие – двигателят ще изгори!

  За изчисление , програмата използва ПЪЛНАТА формула за загуба на НАПРЕЖЕНИЕ за четирипроводна линия:

  ΔU = (100 * 1000 * P * L)/ (γ* S * Uл2)в [%]

                       Δ U 5 %

  Pтоварът на линията в [ kW ]

  L – дължина на линията в [m ]

  γспецифична проводимост на проводника ( γ = 33за алуминиев проводник , γ = 57 за меден проводник

          S сечението на фазовият проводник [ mm 2 ]

 • Uл –номинална стойност на напрежението = 380 V
 •                                                                                                                Като заключение: 1/ никога неизбирайте кабел в гранични стойности на загуба напрежение  именно поради стойностите на пусковият ток !
 •  2/ избрал съм да напиша програмата за проводник с алуминиеви жила който е с значително по-ниска цена в сравнние на същият с медни
 •    3/ при използване на проводник с медни жила стойностите на загуба на напрежение се отдалечават приблизително два пъти от граничните които са за същият проводник с алуминиеви жила.

                sun ecoenergy: Cable convertor

Здравей, свят!


Continue reading →

Теми YouTube – The Three Tenors – 1994 – O’ sole mio


Теми YouTube – Ludwig van Beethoven – „Moonlight Sonata“ (1st Movement)


Теми YouTube – Beethoven: Moonlight sonata