Първа Помощ на пострадали от електрически ток


                    I.Освобождаване от тока:

Докосването на тоководещите части на електрическите уредби,които се намират под напрежение,предизвиква в повечето случаи принудително сгърчване на мускулите.Вследствие на това пръстите /ако пострадалият държи проводника в ръцете си /се свиват така силно ,че става невъзможно да се освободи .

Ако пострадалият остава в съприкосновение с тоководещите части, необходимо е преди всичко да бъде бързо освободен от действието на електрическия ток. При това трябва да се помни, че без прилагането на необходимите предпазни мерки докосването до човека , който се намира под напрежение, е опасно за живота на спасяващия.

Първото действие, което трябва да се извърши, е бързото изключване на онази част от уредбата, към която се е докоснал пострадалия. При това е необходимо да се има предвид следното:

  • Когато пострадалият се намира на високо, изключването на уредбите и освобождаването му от тока, могат да предизвикат неговото падане от височина и следователно трябва да бъдат взети предпазни мерки, осигуряващи безопаснотта от падането на пострадалия; в обратния случай необмисленото изключване на тока може да нанесе не по-малка вреда, отколкото поражението му.

  • При изключване на уредбата може да изгасне електрическото осветление, поради което трябва да са на лице длуги осветителни източници за да не се забави даването на първа помощ на пострадалия.

   Ако изключването на уредбата не може да се извърши достатъчно бързо, необходимо е да се вземат мерки за отделяне на пострадалия от тоководещите части:

 • при ниско напрежение – За отстраняване на пострадалия от тоководещите части или от проводника трябва да се ползват сухи дрехи и сухи непроводими предмети.Пострадалият може също да бъде отдръпнат от тоководещите части, като се хване за дрехата ако тя е суха и не прилепва към тялото, като например се хванат полите на яке, манта, шуба, при това се избягва докосването до обкръжаващи метални предмети и до частите на тялото непокрити с дрехи. При издърпване на пострадалия за краката, не трябва да се докосват обувките му, без добра изолация на ръцете на издърпващия; тъй като обувките могат да бъдат влажни.

  За изолиране на ръцете при спасяване, особенно ако е необходимо докосването на тялото по места непокрити с дрехи трябва да се надянат диалектрични ръкавици и боти или да се обвият ръцете със сухо парче плат , да се надене на ръката суха ушанка или да се спусне ръкавът на дрехата върху ръката; Възможно е да се наметне пострадалия с гумирана дреха или със суха платнена материя /одеяло/. Може също да се застане върху суха изолираща подложка, вързоп от дрехи и др. Препоръчва се да се работи по възможност само с една ръка, по-добре дясната.

             При ниско напрежение /220, 380/, когато токът преминава в земя през човека и той гърчейкисе стиска в ръцете проводника , по лесно е да се прекъсне тока като се отдели пострадалия от земята, например като се вмъкне под него суха дъска, като се отдръпнат краката от земята със връв или дреха без да се докосват с гола ръка, отколкото да се стараем да разтворим пръстите му. При това обаче трябва да се спазват посочените по-горе предпазни мерки по отношение на спасяващия. При необходимост трябва да се пресече или да се пререже проводникът със брадва , която е със суха дървена дръжка . Това трябва да се извършва с необходимата предпазливост и внимание /без да се докосват проводниците, да се отсича всеки проводник поотделно със ползуване на диалектрични ръкавици и боти/.

 • при високо напрежение /над 1000 V/

За отстраняване на пострадалия от земята или от тоководещите части трябва да се обуят изолиращи боти , да се поставят изолиращи ръкавици и да се действа с изолационна щанга или монтажна щанга за съответното напрежение .

При въздушните електропроводи , когато освобождаването на пострадалия от тока по един от посочените по-горе начини , не може да бъде осъществено достатъчно бързо и безопасно, необходимо е да се прибегне към създаване на късо съединение /например чрез наброс/ на всички проводници от електропровода със заземен проводник, синджир и др. При това трябва да бъдат взети мерки, хвърленият за късото съединение проводник да не докосне тялото на спасяващия .

Освен това трябва да се има предвид следното:

 • Ако пострадалият се намира на височина трябва да се предотврати или обезопаси неговото падане

 • Ако постаралият е докоснал един проводник , достатъчно е да се заземи само този проводник

 • Когато се осъществява заземяване или свързване на късо , необходимо е употребявания за това проводник първоначално да се заземи, а след това да се хвърли върху проводниците,които искаме да укасим.

 • Необходимо е също да се помни, че след изключване на електропровода ,в него може да се запази електрически капацитет опасен за живота и че само сигурното заземяване на електропровода може да го обезопаси.

                   II.Мерки при оказване на първа помощ:

     Първата помощ трябва да започне незабавно и да осигури дишането и кръвообращението както и да отстрани други фактори,които непосредствено или по-късно могат да се окажат фатални.  

  Те зависят от състоянието на пострадалия след освобождаването му от тока:

а/ ако пострадалият е в съзнание,но преди това е бил в безсъзнание или се е намирал продължително време под въздействието на електрическия ток ,необходимо е да му се осигури пълен покой до идването на лекар и по-нататъшно наблюдение в продължение на 2-3 часа,желателно е да се извика „спешна помощ“на самото място ,а при невъзможност пострадалият да се транспортира до най-близкото лечебно заведение.

б/когато пострадалият е в безсъзнание ,но дишането му се е запазило ,той трябва да се положи да легне удобно на равно място,трябва да се отпуснат,разкопчаят и разхлабят дрехите, да се създаде приток на чист въздух,да се отстранят излишните хора,да му се даде да помирише амоняк,да се напръска с вода,да се разтрива и сгрява тялото и спешно да се извика лекар;ако пострадалият диша лошо/много рядко и конвулсивно като умиращ/да му се прави изкуствено дишане и масаж на сърцето.

в/когато липсват признаци на живот/дишане,сърцебиене,пулс/пострадалият не трябва да се счита за мъртъв/смъртта често е само привидна-клинична смърт/ако незабавно не му се окаже първа помощ във вид на изкуствено дишане и изкуствено кръвообращение чрез непряк масаж на сърцето то леталният изход е сигурен.Изкуственото дишане и изкуственото кръвообращение чрез непряк/външен/масаж на сърцето трябва да се извършват непрекъснато до пристигането на лекар!

При съживяване на привидно умрял е скъпа всяка секунда!Ето защо първата помощ трябва да се окаже незабавно ,по възможност на самото място на произшествието,като пострадалият се пренася на друго място само в случай,когато опасността продължава да застрашава пострадалия или даващия помощ или когато даването на първа помощ на самото място е невъзможно.Пострадалият от ток може да се счита за мъртъв само след констатиране на смъртта от лекар и при тежки външни травми-раздробяване на черепа при падане от височина,изгаряне и овъгляване на цялото тяло вследствие високоволтова дъга.В никакъв случай пострадал от електрически ток не бива да се заравя с земна почва като начин за оказване на първа помощ,защото това не само че не е полезно но е и много вредно

                       III.  Основни, задължителни правила при извършване на изкуствено дишане:

Изкуственото дишане трябва да се извършва само в случай,когато пострадалият съвсем не диша или диша лошо,рядко и конвулсивно с хълцане ,като умиращ или ако дишането постепенно се влошава.

Преди да се пристъпи към изкуствено дишане е необходимо:

 • без загуба на излишно време да се освободят стесняващите дишането дрехи,да се разкопчее яката,да се разхлабят панталоните

 • да се огледа и освободи устата от чужди материали и предмети,като изкуствени зъби,пръст,тиня,вода,кал,лиги,кръв и други/почистването на устната кухина става ,като главата на пострадалия се обърне на една страна-най често лявата/устата му се отвори и чуждите материяли се извадят или се оставят да изтекат сами навън,след което допълнително се избърсва с пръст обвит с парче плат.

фиг.

 • ако устата е стисната здраво,трябва да се разтвори,като се измести долната челюст/за да се извърши това -четите пръста на двете ръце се поставят зад ъглите на долната челюст,а палците се опират в нейния край и я издърпват напред така че долните зъби да застанат пред горните/

фиг.

Ако по този начин не се удаде да се разтвори устата ,трябва да се поставят между задните-кътни зъби/при ъгъла на устата/дъсчица,метална пластина,дръжка на лъжица и д.р и да се разтворят зъбите/но внимателно за да не се счупят/

 • бързо да се осигури проходимостта на горните дихателни пътища,като се изтегли и задържи напред езикът,който поради отпускане на челюстната и езиковата мускулатура е паднал назад и е затворил прохода към трахеята.

  фиг.

  Това се постига по различни начини ,но най-лесният е чрез силно навеждане на главата назад ,в максимално възможното положение и затваряне на устата/технически то се извършва ,като главата на пострадалия се обхване с ръце ,поставени между темето и под брадата и се наклонява максимално назад при едновременно затваряне на устата/

  фиг.

  По-нататъшното поддържане на главата в това положение може да стане само с няколко пръста,които задържат брадата и едновременно я дърпат назад.

Главата трябва да остане в това положение през цялото време на провеждане на изкуственото обдишване !

При пострадали ,които имат задоволително самостоятелно дишане,но трудно могат да поддържат проходимостта на горните си дихателни пътища или има втичане на кръв в устата ,дишането се облекчава,като пострадалия се поставя в странично стабилно положение.

фиг.

В това положение те могат да останат до идване в съзнание,през време на транспортиране и даже в лечебното заведение.

Методи за даване на първа помощ чрез принудително обдишване с издишван въздух:

 • уста в нос“

 • уста в уста“

 • ръчен способ“на Холгер-Нилсен

 • ръчен способ“на Силвестър

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: