Monthly Archives: февруари, 2012

Снеготопене /Snow melt


  Тази малка програма има за цел да създаде прогноза за очакваното повишаване на нивото на водите във  водосборните райони,които Вие очертавате на тази карта( използвайки линийката) Bulgaria maps .Избрал съм тази карта поради две много важни предимства: – ясен релефен образ – много добро “Измерване на разстоянията”-линийка – както и поддържане на Български език.

Wikimapia - Let's describe the whole world!

Важна особеност е че при първо отваряне на картата тя не е в този вид , затова в менюто: Map type/вид карта/ –маркирайте – satellite /сателит/ За да намерите нужното място –придвижете картата и увеличете мащаба, когато намерите интересуващото Ви място , кликнете върху линийката – тогава ще видите това:Wikimapia - Let's describe the whole world! 1 

Започнете да очертавате интересуващите Ви водосборни райони, като започвайте винаги от хоризонтални ( успоредни ) на водосборният район участъци , за да работи програмата коректно – тя ще пресметне обема на водното количество под формата на сняг така:2 Wikimapia - Let's describe the whole world! 1

На картината съм маркирал хоризонталните участъци—а1,а2,а3,а4 , а вертикалните са ; b1,b2,b3,b4. Нанесете данните в програмата, като преобразувате измерените разстояния от km в m   ( 2.5 km = 2500 m / 1.2 km = 1200m )              В програмата ще трябва да нанесете и средната дебелина на снежната покривка, която измерена в сантиметри, за преобразуване използвайте следните зависимости (100 cm = 1 m ; 10cm = 0.1 m ; 5 cm =0.05 m) Прозорец на програмата:snow 1

  Не е задължително, да запълвате с данни всички площи, но е задължително да въведете средната дебелина на снежната покривка ,след като въведете данните и натиснете бутона “изчисли” програмата ще пресметне общото водно количество натрупано под формата на сняг, като използва зависимостта : 5 обемни части сняг = 1 обемна част вода (това е съотношението за неутъпкан сняг)

Graphic1

  Програмата ще ви изведе дълбочината на водосборен район с ширина 20 метра, както  е показана на горната картина.За коректната работа на програмата,е важно да нанесете коректно хоризонталните участъци в площите —а1,а2,а3,а4 …..!Graphic2

  Програмата е ориентировъчна , тя може да се използва и за пресмятане на прогнозното количество вода, което ще се влее във водосборният район при летните дъждове , като прогнозираното количество валежи l/ m2 се нанесе в полето сняг , а съотношението 1/5 е “количеството вода” което ще бъде попито в почвата  или изпарено в атмосферата.

Програмата на този етап е статична , тъй като не измерва зависимостта от повишаване на средно-денонощната температура и увеличаване на скоростта на снеготопенето,като и променяне структурата и цвета на снежната покривка(тъй като тогава тя реагира различно на слънчевата радиация) така че ако някой притежава такава информация ,относно имперични зависимости: повишаване на температура – снеготопене –НЕКА ДА Я СПОДЕЛИ , като коментар или в личен имейл до мен.

  Ако се въведе взаимовръзката : скорост на снеготопене – повишаване на средно денонощна температура , тогава ще може да се прогнозира височината на ударната водна вълна , която би се образувала, при рязко повишаване на температурата!

  Програмата е с ОТВОРЕН КОД , всеки може да я копира и преобразува за собствени нужди !

  Ще се радвам ако ви е полезна!

  http://krispeshi.blogspot.com/2012/02/snow-melt.html

 

Снеготопене /Snow melt  

Snow melt


  This small program aims to create an estimate of the expected increase in water levels in catchment areas that you mark out this map (using a ruler) Map. I chose this card because of two very important benefits: – clear embossed image – very good "Measuring distances"-ruler – as well as maintenance of the Bulgarian language.

Wikimapia---Lets-describe-the-whole-[3]

 An important feature is that the first opening of the card is not in this form, so the menu: Map type / kind of map /-tick – satellite . To find the right place, move and zoom the map when you find out you are interested click on the ruler – then you will see this:

Wikimapia---Lets-describe-the-whole-[2]

 Start to mark out your interest catchment areas, always start from the horizontal (parallel) of the water catchment area stretches for the program to work correctly – it will calculate the volume of water quantity in the form of snow like this:2-Wikimapia---Lets-describe-the-whol

    In the picture, I marked the horizontal sections, a1, a2, a3, a4, and are vertical; b1, b2, b3, b4. Record the data in the program by converting measured distances from km to m (2.5 km = 2500 m / 1.2 km = 1200m) The program will need to apply and the average thickness of the snow that measured in centimeters, use the following conversion dependencies (100 cm = 1 m; 10cm = 0.1 m; 5 cm = 0.05 m) Window on the program:snow-1_thumb1

   It is not necessarily to fill in all data areas, but not necessarily enter the average thickness of the snow after you enter data and click the "calculate" the program will calculate the total water amount accumulated in the form of snow, using the relationship: 5 volume parts snow = 1 parts water (this is the ratio of unbeaten snow)

Graphic1_thumb1

  The program will display the depth of the water catchment area with a width of 20 meters, as shown in the above screenshot. For correct operation of the program, it is important to correctly apply the horizontal sections in the area, a1, a2, a3, a4 …..!Graphic2_thumb1

  The program is indicative, it can be used to calculate the estimated amount of water that will flow in the water catchment area area during the summer rains, as predicted rainfall  l / m2 move in snow field, and the ratio 1/5 is "the amount of water "you will be asked in the soil or evaporated into the atmosphere.

  The program at this stage is static because it does not measure the dependence of increased average night and day temperatures and increase the speed of snow melting as well as changing the structure and color of the snow (because then it reacts differently to solar radiation) so if anyone possession of such information depends on : increasing temperature – snowmelt-LET share it as a comment or a personal email to me.

  If you entered the relationship: speed of snowmelt – increasing average temperature day and night, then you can predict the height of the the shock wave of water that would be formed in a sharp increase in temperature!

   The program is open source, anyone can copy it and convert to their own needs!             I apologize for the wooden transfer, however, English is not my mother language!

I will be happy if you useful this program!

Снеготопене /Snow melt
http://krispeshi.blogspot.com/2012/02/snow-melt.html